I. ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKY A KVALITU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Pro uspokojování požadavků zákazníků společnost usiluje o vysokou odbornost a profesionalitu nabízených služeb zaváděním efektivních a moderních postupů a řešení zakázek, systematickým zvyšováním odbornosti zaměstnanců a rozvojem dlouhodobě dobrých vztahů s dodavateli tak, aby byly vytvořeny podmínky pro poskytování vysoké kvality a prvotřídních služeb konečnému zákazníkovi.


II. ORIENTACE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Za významný aspekt své činnosti i činnosti dodavatelů považuje společnost INTERDEKOR HP s.r.o. ochranu životního prostředí a prevenci jeho znečištění. Poskytované produkty a služby musí splňovat všechny legislativní požadavky, včetně požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí.


III. ORIENTACE NA EFEKTIVITU

Vedení společnosti si je vědomo, že soustavné zlepšování jakosti a snižování nákladů je nezbytnou podmínkou úspěchu. Za účinný nástroj při dosahování svých strategických záměrů považuje systém IMS a usiluje proto o jeho neustálé zdokonalování tak, aby došlo k optimalizaci činností a nákladů a byly tak zabezpečeny kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti.

Řízení rozhodujících procesů k trvalému zabezpečování požadavků zákazníka a ochrany životního prostředí je založeno na systémovém přístupu a na komunikaci s cílem maximálního využití informací a analýzy nežádoucích vlivů. Důraz je kladen na týmovou spolupráci, vzdělávání a tvůrčí pracovní prostředí s dobrým technickým vybavením.

produKty

služby

ostatní

poslední aaaa realizace

last1 last2 last3

novinky emailem (newsletter)

Potvrzuji, že souhlasím se zasíláním materiálu na uvedený email.


                         facebook

© 2007 - 2020 copyright InterDekor, webdesign by web-evolution.cz